Faculty committees

Academic year 2021-22

Faculty Assembly Executive Committee

 • Leela Arava – Chair
 • Mohamad Hassoun
 • Yaoxian Huang
 • Marcis Jansons
 • Mai Lam
 • Yanchao Liu
 • Robert Reynolds
 • Emmanuel Ssemakula
 • Elaine Zhu

Budget Advisory Committee

 • Wen Chen
 • Evrim Dalkiran
 • Dan Grosu
 • Marcis Jansons
 • Carol Miller
 • Caisheng Wang
 • Liying Zhang
 • Elaine Zhu

Promotion and Tenure Committee / Salary Committee

 • Ana Djuric
 • Ming Dong
 • Chris Eamon
 • Nathan Fisher
 • Carolyn Harris
 • Marcis Jansons
 • Joseph Kim
 • Zhifeng Kou
 • Gene Liao
 • Feng Lin
 • Haipeng Liu
 • Golam Newaz
 • Kai Yang
 • Liying Zhang
 • Yongli Zhang
 • Yang Zhao

Research Advisory Committee

 • Wen Chen
 • Tim Dittrich
 • Joseph Kim
 • Alex Kotov
 • Eranda Nikkola
 • Omid Samimi
 • Caisheng Wang
 • Liying Zhang

University Committees

Academic Senate

 • Leela Arava
 • Stephanie Chastain
 • Xiaoyan Han
 • Carol Miller
 • Robert Reynolds
 • Le Yi Wang

Graduate Council

 • Ming-Chai Lai
 • Golam Newaz